ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง การสอนคิดด้วยโครงงาน บูรณาการด้วยทักษะ 5 C ของครูไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญครู อาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนคิดด้วยโครงงาน บูรณาการด้วยทักษะ 5 C ของครูไทย เพื่อให้ครู อาจารย์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบูรณาการปรับเปลี่ยนวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีสอนและวิธีเรียน เน้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล และมีทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแผน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

วิทยากรโดย คณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

? ผศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์

? รศ. พเยาว์ ยินดีสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์

? อาจารย์ พันตรี ราเชน มีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
? หนังสือ 2 เล่ม คือ “ทักษะ 5C เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ” และ “การสอนคิดด้วยโครงงาน”

? ใบเกียรติบัตรจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

? ชุดอุปกรณ์การประดิษฐ์สื่อ , อาหารว่างและอาหารกลางวัน

***สอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกบริการตำราและห้องสมุด โทร. 0-2218-7010-4
แผนก Call Center โทร. 0-2255-4433 หรือ www.chulabook.com