ส.อ.ท. จับมือ มจธ.จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

(ในภาพ) นายสันติ วิลาสศักดานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กับ รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่ 2 จากซ้าย) โดยมี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (กลาง) ประธานกิติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (ขวา) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (ซ้าย) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นพยาน

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) นี้เป็นโครงการนำร่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัยในอนาคต ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนที่ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นแห่งแรกในเดือนมีนาคม 2551