บลจ. ทิสโก้ ออกกองทุนเอฟไอเอฟใหม่ ลงทุนใน “พันธบัตรนิวซีแลนด์”

บลจ. ทิสโก้ ส่ง“กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรนิวซีแลนด์” กองทุนตราสารหนี้เอฟไอเอฟ (FIF) ต้อนรับศักราชใหม่ เน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ เนื่องจากเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูง คาดผลตอบแทนสูงถึง 6.2 % ต่อปี เปิดขายครั้งเดียววันที่ 7-18 มกราคมนี้ ลงทุนขั้นต่ำ 2 หมื่นบาท

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรนิวซีแลนด์” ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีมูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท และมีระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี 6 เดือน 15 วัน
ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือนั้น กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างประเทศอื่นๆ

“จากการพิจารณาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่คาดว่าจะเข้าไปลงทุน ซึ่งได้แก่พันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ รุ่น 7 07/09 ที่มีกำหนดครบอายุในเดือนกรกฎาคม 2009 นั้น คาดว่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 7.4% ต่อปี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือเงินฝาก ผลตอบแทนประมาณ 3.5% ต่อปี และเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายของกองทุนประมาณ 0.9% ต่อปี จึงคาดว่ากองทุนนี้น่าจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 6.2% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงและน่าสนใจมาก เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่อยู่ที่ 4.06% ต่อปี” นายธีรนาถ กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรนิวซีแลนด์ จะได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินนิวซีแลนด์ดอลล่าร์ และสัดส่วนการลงทุนและอัตราผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับผลการประมูลของตราสาร ณ วันที่ลงทุนและการเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยจะเสนอขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 7-18 ม.ค. 51 นี้ และเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 20,000 บาท

ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ทิสโก้ โทร. 02 633 7351-57 หรือหน่วยลูกค้าสัมพันธ์กองทุนรวม โทร. 02 633 7777 หรือ www.tiscoasset.com

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน