เปิดเวทีค้นหาหัวกะทินักประดิษฐ์ โครงการ EcoDesign 2008

การประกวดครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตและส่งแวดล้อม” ชิงโล่พระราชทาน และรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ร่วมแสดงไอเดียบรรเจิดเพื่อร่วมกระตุ้นคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2551

เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (Thai Green Design Network: TGDN) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักนายกรัฐมนตรี เชิญผู้สนใจร่วมแสดงความสามรถและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งแรก ประจำปี 2551 (1st Thailand EcoDesign Award: EcoDesign 2008) ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตและส่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคนไทย และเพื่อร่วมกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาวการณ์ที่โลกต้องการความร่วมมือในการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งจะส่งผลต่อประชากรโลกในอนาคตต่อไป

โดยการประกวด EcoDesign 2008 แบ่งการตัดสินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ 2 นิสิต / นักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า โดยทั้ง 2 ประเภท ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “การออกแบบโดยใช้หลักการด้าน 3Rs คือ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งในส่วนของพลังงานและวัสดุ” (Design for 3Rs “Reduce Reuse Recycle” (Material & Energy))

ส่วนประเภทที่ 3 ประเภทนักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย ส่งผลงานประกวดในหัวข้อ “การออกแบบโดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์” (Design based on Life Cycle Thinking Approach)

สำหรับการประกวดในรอบแรกจะเป็นการส่งข้อเสนอผลงาน (Concept Paper) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 โดยสำหรับทั้ง 4 ประเภท สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือในนามทีมก็ได้ แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน โดยประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย หรือเทียบเท่า และประเภทนิสิต / นักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองในใบสมัครและผลงานด้วย

ส่วนของรางวัลสำหรับการประกวดครั้งนี้ มีดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมสิทธิการเป็นสมาชิก TCDC, เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

ประเภทที่ 2 รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมทั้งสิทธิการเป็นสมาชิก TCDC, เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

ประเภทที่ 3 รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมทั้งสิทธิการเป็นสมาชิก TCDC, เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

ประเภทที่ 4
รางวัลชนะเลิศ

โล่พระราชทาน, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC, เกียรติบัตรและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศ
โล่รางวัลจากรัฐมนตรี, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC, เกียรติบัตรและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบข้อเสนอผลงาน (Concept Paper) มาที่ akrapols@mtec.or.th โทร 02-564-6500 ต่อ 4565, 4512 โทรสาร 02-564-6505 ตั้งแต่วันนี้ – วันที 7 กุมภาพันธ์ 2551 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของการประกวดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์
http://www.mtec.or.th/EcoDesign2008