คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิด ” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานระดับสากลและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ สามารถนำความรู้ขั้นสูงไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา : 2 ปี (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
หลักฐานการสมัคร :
– สำเนา Transcript หรือ สำเนาปริญญาบัตร
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตร ข้าราชการ
– หนังสือรับรองตำแหน่งงานและประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน
กำหนดการ : จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2551
สอบถามรายละเอียด : 02-255-2154, 02-218-7213-4
เว็บไซต์ : www.polsci.chula.ac.th