NIDA FTI และ mai ผนึกกำลัง สร้าง CFO คุณภาพป้อนตลาดการเงิน

นิด้า ร่วมกับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดโครงการสร้าง “CFO มืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ผสมผสานเนื้อหาที่เข้มข้นด้านบริหารเงินทุน หวั้งปั้นบุคลากรคุณภาพให้กับแวดวงการเงิน เพื่อสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดโครงการสร้าง “CFO มืออาชีพ” โดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย หงส์จารุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน โดยเฉพาะในส่วนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) ซึ่งถือเป็นหัวใจและกลไกในการผลักดันให้ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวคณะบริหารธุรกิจ นิด้า จึงได้ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัด โครงการสร้าง “CFO มืออาชีพ” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับผู้ที่สนใจในวิชาชีพด้านการเงิน และตอบสนองต่อความต้องการ CFO ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย

โครงการนี้จะเน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนำตัวอย่างจริงมาศึกษาร่วมกัน เน้นการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ และเสริมความรู้ที่จำเป็นในการทำหน้าที่ของ CFO จากผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จ อาทิ คุณพิชัย ชุณหวชิร คุณบวร วงศ์สินอุดม ดร.วีรวัฒน์ กาญจนาดุล ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เป็นต้น

“ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า แม้จะมีเครื่องมือในการบริหารทางการเงินมากมาย แต่ก็ยังไม่เคยมีสถาบันการศึกษาที่จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงนับได้ว่าโครงการอบรมนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ ผู้ที่รับผิดชอบด้านการบริหารเงิน หรือสายงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียน เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในการเตรียมตัวเป็น CFO ซึ่งเราเชื่อว่าโครงการจะตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี” รองศาสตราจารย์ดร.บุญชัยกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบมรม จะเน้นผู้ที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน และผู้ที่ดูแลด้านการเงินในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มคนที่ทำงานด้านการเงิน เช่น กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ กลุ่มกองทุน ซึ่งจะรับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น โดยคณาจารย์ที่จะร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทั้งสิ้น

ด้าน ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ที่เป็น CFO หรือจะเป็น CFO จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะการบริหารจัดการเรื่องการเงินถือเป็นหัวใจขององค์กร มีผลต่อการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น CFO ในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อรองรับกับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ

“CFO ที่เก่ง นอกจากจะช่วยบริหารต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้กับองค์กรแล้ว ยังสามารถหาวิธี “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้องค์กรในทางอื่นๆ ได้อีกด้วย” รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าว

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กล่าวว่า การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่ดีและทีมงานที่พร้อม เพราะการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน ไม่สามารถทำได้โดยผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรหรือ Chief Executive Officer (CEO) คนเดียว อย่างไรก็ดี บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหลาย ๆ บริษัทยังขาดความพร้อมในด้านบุคลากร โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการเงิน

“mai หวังว่า โครงการสร้าง “CFO มืออาชีพ” จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความพร้อม และมีความสามารถในการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และพัฒนาให้เป็นบริษัทคุณภาพในตลาดหลักทรัพย์ฯ” นายวิเชฐ กล่าว

นายวิเชฐกล่าวต่อว่า CFO เป็นบทบาทที่ยากและท้าทาย เพราะต้องสร้างสมดุลระหว่างองค์กรและ ผู้ถือหุ้น คือนอกจากการดูแลจัดสรรเงินทุนสำหรับการลงทุนขยายธุรกิจ และเงินหมุนเวียน เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับองค์กร และดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องดูแลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสามารถเห็นบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า โทร 0-2727-3981, 0-2727-3984 และ 0-2727-3985 หรือ http://mba.nida.ac.th/