Developing Asset Allocation Strategies Using Indices

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา และ workshop หัวข้อ “Developing Asset Allocation Strategies Using Indices” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และฟุ้ตซี่ กรุ๊ป (FTSE Group) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้ดัชนีบริหารจัดการสินทรัพย์หรือพอร์ตลงทุน ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการกองทุน