กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 โดยรางวัลประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภทรางวัล สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของการประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานในด้านต่างๆ อย่างมีศักยภาพ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสามารถนำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจการของตนได้

สำหรับการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดงาน โดยรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการบริหารความปลอดภัย ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และประเภทการจัดการโลจิสติกส์ โดยการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถานบันการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละประเภทรางวัล

ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมั่นและต้องการพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง และพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการเป็นแบบอย่างที่ดีถึงความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น และเพียรพยามยามในการพัฒนา การดำเนินธุรกิจให้ประจักษ์แก่สาธารณชน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 ได้ที่ www.dpim.go.th หรือติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือที่สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทรศัพท์ 0 2202 3555, 0 2202 3557 และ 0 2202 3565 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551