โนวาร์ตีส จัดมหกรรมตรวจสุขภาพ “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ”

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ มหกรรมตรวจสุขภาพ “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” โครงการรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาให้คำปรึกษา บริการตรวจสุขภาพ การเสวนา รู้เท่าทัน…มหันตภัย 7 โรคร้ายที่ควรรู้ และร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับคุณดวงดาว-คุณเติ้ล ตะวัน จารุจินดา ถึงวิธีการดูแลเอาใจใส่สุขภาพซึ่งกันและกัน

เภสัชกรหญิง ศิริลักษณ์ สุธีกุล ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของบริษัทที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง หมั่นสังเกตและใส่ใจอาการเตือนของโรคต่างๆ อยู่เสมอ รวมทั้งรับคำแนะนำเพื่อปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตให้เหมาะสม เพื่อรู้เท่าทัน ป้องกันโรคได้ทันท่วงที หรือสามารถชะลอการเสื่อมของร่างกาย ตลอดจนได้รับการรักษา และทราบแนวทางในการปฎิบัติตัว เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันโรค พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขไปพร้อมๆ กับการต่อสู้กับโรคร้าย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นต้น

เภสัชกรหญิง ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” นี้ ทางบริษัทฯ วางแผนที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะขยายการเข้าถึงของโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ให้มากที่สุด โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันโรคต่างๆ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงสุขภาพ ได้เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน และทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันเป็นสาเหตุของโรคชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาและสาเหตุดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่คนไทยจะไม่ต้องทรมานจากโรคร้ายเหล่านี้อีกต่อไป

โครงการ “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” นี้จะเดินสายจัดกิจกรรมไปตามโรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมโครงการ โดยภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคความดันโลหิต โรคกระดูกพรุน โรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ภาวะเหล็กเกินที่มาพร้อมกับโรคโลหิตจางชนิดธาลัสซีเมีย และโรคลิวคีเมีย ซึ่งล้วนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดผลร้ายอันรุนแรงทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพอื่นๆ และนิทรรศการสุขภาพ พร้อมการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับมหันตภัย 7 โรคร้ายที่ควรรู้ การให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทางด้าน ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สุขภาพเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติล้ำค่า ซึ่งจะต้องคอยดูแลอยู่เสมอ แต่คนส่วนใหญ่มักจะเห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย หรือได้สูญเสียไปแล้ว มีคนไทยจำนวนมากละเลยการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ใช้ชีวิตเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา ดังนั้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมเร่งสร้างเสริมสุขภาพโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรคมากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ โดยใช้การตรวจสุขภาพเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง
โรคร้าย

เราควรเฝ้าระวังโรคเรื้อรังที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงและรักษาให้หายขาดได้ยากซึ่งเรามักมองข้าม เช่น โรคความดันโลหิตสูงที่สามารถส่งผลร้ายไปถึง หัวใจ สมอง ไต และตา ซึ่งถือเป็นอวัยวะหลักของร่างกายได้ หรือโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรม โรคกระดูกพรุนและภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย รวมไปจนถึงโรคไวรัสตับอักเสบบี ก็เปรียบเสมือนภัยเงียบที่แฝงอยู่ในร่างกาย บางครั้งผู้ป่วยเองอาจจะทราบว่าเป็นโรคนี้ ก็ต่อเมื่อมีอาการของโรคที่รุนแรงแล้ว นอกจากนี้ โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ และโรคจอประสาทตาเสื่อม ที่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งต่อผู้ป่วยและคนในครอบครัว รวมถึงโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวหรือลิวคิเมีย ที่คร่าชีวิตคนไทยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น โครงการ “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” ซึ่งมีกิจกรรมและสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับสุขภาพ จึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และนิทรรศการสุขภาพ การร่วมพูดคุยเกี่ยวกับมหันตภัย 7 โรคร้ายที่ควรรู้ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยเริ่มต้นเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ศ.นพ.อดิศร กล่าวเสริม

ด้าน พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก พตร. (สบ8) ผู้อำนายการโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยแวดล้อม และการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชน ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านสุขอนามัย ขาดความรู้ในการเฝ้าสังเกตอาการของโรคเบื้องต้น เพื่อสามารถป้องกันโรคต่างๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลและการเฝ้าระวังสุขภาพไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ประกอบกับยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้เหล่านี้ ส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถป้องกันได้ ดังนั้น การที่โนวาร์ตีส ร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ จัดโครงการ “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ และรับคำแนะนำจากแพทย์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค

ด้าน คุณดวงดาว จารุจินดา ดาราและนักพากย์ชื่อดัง กล่าวในงาน “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” ว่า ปกติในครอบครัวของเรา มักจะดูแลสุขภาพของกันและกันอยู่แล้ว เมื่อมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพ ก็จะมาเล่าสู่กันฟัง โดยเฉพาะตัวดิฉันเอง ที่ถึงแม้จะมีงานเข้ามาอยู่ตลอด ทั้งงานแสดงและงานพากย์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งก็มีงานเข้ามาพร้อมๆ กัน ทำให้ต้องหักโหมเพื่อให้งานเสร็จ แต่ดิฉันก็ยังคงพยายามดูแลให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะดิฉันเชื่อว่า การมีร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นพื้นฐานในการป้องกันโรคร้ายได้เป็นอย่างดี

ด้าน คุณเติ้ล – ตะวัน จารุจินดา ดาราชื่อดัง กล่าวว่า โดยส่วนตัวของเติ้ลเอง ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลา แต่ก็พยายามหาเวลาออกกำลังกายอยู่ตลอด และเติ้ลเป็นคนใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากอยู่แล้ว คุณแม่เลยหมดห่วง ซึ่งทั้งเติ้ลและคุณแม่ก็อยากฝากถึงทุกๆ คนว่า อย่าละเลยที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองและคนใกล้ตัว โดยเฉพาะการตรวจร่างกายที่ถือเป็นเครื่องเฝ้าระวัง ซึ่งควรทำเป็นประจำตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น อย่ารอให้เกิดโรคร้ายก่อนจะสายเกินแก้ เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายเราจะต้องการการเอาใจใส่และดูแลเพิ่มขึ้น ซึ่งการดูแลใส่ใจกันในครอบครัวนั้น จะเป็นเหมือนยาชูกำลังที่ช่วยให้เราได้อยู่กับคนที่เรารักไปได้นานๆ

ทั้งนี้ กิจกรรมงาน “Healthy Avenue…ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” จะจัดขึ้นครั้งแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ตามลำดับ ส่วนวันและสถานที่ที่จะจัดงานในครั้งต่อไป ทางโนวาร์ตีสและโรงพยาบาลที่ร่วมในโครงการจะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง