ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบห้องเรียนหลักสูตรสหสาขาวิชาของจุฬาฯ

นางรัชนี นพเมือง (ที่ 4 จากซ้าย) นางคาเรน แคมเบล (ที่ 3 จากซ้าย) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบห้องเรียนถาวรในชื่อ ‘Bualuang Innovation’ ที่ธนาคารให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดสร้าง สำหรับใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานวิทยาการทั้งวิทยาศาสตร์และการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ และความสามารถในการคัดสรรและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภาคธุรกิจและการจัดการ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป สำหรับการสนับสนุนของธนาคารในครั้งนี้นับเป็นการสานต่อบทบาทในฐานะองค์กรหลักที่ร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหลักสูตรดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2550