ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 10 รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 10 รองกรรมการผู้จัดการรุ่นใหม่ ได้แก่ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เป็นผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์การ นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ เป็นผู้บริหารสายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา เป็นผู้บริหารสายงานกำกับและตรวจสอบ นายวศิน วณิชย์วรนันต์ เป็นผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย เป็นผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ

นายพิพิธ อเนกนิธิ ดูแลฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจสำนักงานต่างประเทศ นายอำพล โพธิ์โลหะกุล ดูแลฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุนลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เครดิตผู้บริโภค ฝ่ายบริหารงาน K-Tranformation เครือข่ายบริการและการขาย และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ดูแลฝ่ายบริหารช่องทางบริการและการขาย ฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายการบริการและการขาย ฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคล ฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มบุคคลพิเศษ และฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายการบริการและการขาย และนาย กฤษณ์ จิตต์แจ้ง ดูแลฝ่ายวางแผนการเงิน และฝ่ายจัดการบัญชี

ประวัติ 10 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (จากซ้ายไปขวา)

นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ ปัจจุบันอายุ 47 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration with Finance and Marketing, University of Rochester ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายพิพิธ อเนกนิธิ ปัจจุบันอายุ 42 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, University of Brighton ประเทศอังกฤษ และคณะบริหารธุรกิจ Fachhochschule Pforzheim ประเทศเยอรมนี

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ปัจจุบันอายุ 37 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case Wastern Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ปัจจุบันอายุ 37 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration in Financial Engineering, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย ปัจจุบันอายุ 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy
in Health Economics and Public Health Science, University of Illinois, Chicago ประเทศ สหรัฐอเมริกา

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ปัจจุบันอายุ 44 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration with Finance and Marketing, The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง ปัจจุบันอายุ 38 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายอำพล โพธิ์โลหะกุล ปัจจุบันอายุ 44 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ปัจจุบันอายุ 43 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และประกาศนียบัตร Chartered Financial Analyst (CFA) Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา ปัจจุบันอายุ 44 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration ด้านการตลาดระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์