กสิกร ไทยร่วมกับ มธ.เปิดโครงการติวเข้มเสริมศักยภาพเอสเอ็มอี

ธนาคารกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร “K SME Academy” ติวเข้มเอสเอ็มอีแบบ One-stop success program เน้นความรู้บูรณการหลักสูตรเดียวครอบคลุมทุกเรื่องการจัดการ หวังสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เอสเอ็มอีขนาดกลางเติบใหญ่เคียงคู่กันระยะยาว ตั้งเป้าปีนี้เปิด 4 รุ่น

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทย และศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (TBCC) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “K SME Academy” ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจเอสเอ็มอีเข้มข้นในรูปแบบ One-stop success Program ที่ครอบคลุมเนื้อหาการบริการจัดการสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางที่มียอดขาย 50-400 ล้านบาทต่อปีอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งเติบโตสู่ยอดขายระดับ 100-1,000 ล้านบาทต่อไป

โครงการ “K SME Academy” จะใช้เวลาอบรมประมาณ 12 สัปดาห์ โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและกรณีศึกษาในหัวข้อที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการและครอบคลุม 3 หมวดหลัก ซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการการเงิน (Financial Plan) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญวิเคราะห์งบการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ และ กำหนดกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมกับในการเติบโตอย่างยั่งยืน

การเสริมความชำนาญเฉพาะทาง (Electives) โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะ และ เติมเต็มความรู้ทางด้านการจัดการอื่น ๆ เช่น การตลาด การบริหารต้นทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และ การปรับกลยุทธ์ เสนอแผนธุรกิจ (Plan Development and Consultancy) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผน และ ดำเนินธุรกิจ ผ่านการเสนอแผนธุรกิจจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ในปี 2553 ธนาคารจะเปิดอบรมโครงการ K SME Academy จำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นละ 30 บริษัท ซึ่งผู้ที่จะเข้าอบรมต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
นายปกรณ์ กล่าวว่า ธนาคารมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เอสเอ็มอีมีการเติบโตก้าวหน้าเคียงข้างไปด้วยกัน ซึ่งการให้ความรู้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีมีการพัฒนาการจัดการ สามารถเติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ สามารถแข่งขันในตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน