โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 27001:2005

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (POS) และ บริษัทสำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด (ABA)ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 27001:2005 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด และได้มีพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมบริการทั้งหมดของทั้งสองบริษัท

มาตรฐาน ISO/IEC27001 เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย ISO (International Organization for Standardization) โดยเป็นข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information security management system, ISMS) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยทั้งของลูกค้า ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้การกำหนดใช้มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่มีต่อระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง และท้าทายต่อผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ เป็นอย่างมาก

กล่าวโดยสรุป ISO 27001:2005 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อ (Confidentiality) ให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น และมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ (Integrity) ข้อมูล มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนทำให้เกิดความมั่นใจว่า (Availability) ผู้ที่มีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อต้องการตลอดเวลา แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดังนั้น เมื่อได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO27001:2005 แล้วนั้นทำให้ทางบริษัทฯสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องต่างๆดังนี้

1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่มีความปลอดภัยเที่ยงตรง และพร้อมใช้งานเสมอ
2. ดำเนินกิจกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
3. สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยสามารถรับประกันความต่อเนื่องในการทำธุรกิจได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
4. จัดการประเมินความเสี่ยง การจัดประเภทภัยคุกคามของข้อมูล และการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริการทุกด้านที่ทางบริษัทฯได้ให้กับลูกค้าทุกท่านจะเป็นบริการที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจในบริการ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ 02-6464222 หรือ website : www.pos.co.th ได้ตลอดเวลา