กสิกรไทยเปิดตัวสมุดเงินฝาก THE WISDOM

ธนาคารกสิกรไทยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า THE WISDOM ซึ่งมีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับเครือธนาคารมากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป ด้วยสมุดเงินฝาก THE WISDOM จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ สมุดเงินฝากออมทรัพย์, สมุดเงินฝากประจำ, สมุดเงินฝากทวีทรัพย์, สมุดคู่ฝากตั๋วแลกเงิน และ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยลูกค้าสามารถมารับสมุดเงินฝาก THE WISDOM ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THE WISDOM Contact Center โทร 0 2888 8899