อีสท์ วอเตอร์เปิดเวที 3R ปี 3 เฟ้นหาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ลดการใช้น้ำ

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  หรือ  อีสท์ วอเตอร์  สนับสนุนให้เด็กไทยใช้ความรู้ ความคิด และจินตนาการ อย่างสร้างสรรค์ กับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้าน 3R โครงการจัดการด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใช้แนวคิดในการนำนวัตกรรมการใช้ให้น้อยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน้ำ (Reduce)  การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือ นวัตกรรม 3R ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทีมละ 2-5 คน ได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 3R”  ทั้งนี้จะต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ สามารถนำไปผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1ล้านบาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2555 และจะประกาศรายชื่อแผนงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.eastwater.com ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2412 หรือ www.eastwater.com หรืออีเมลมาที่ angkana_pun@eastwater.com

นายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  หรือ  อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า อีสท์ วอเตอร์เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน โดยเป็นผู้จัดหาน้ำดิบให้กับอุตสาหกรรม และน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่ชุมชนในภาคตะวันออก ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้โรงงานจากภาคกลางที่ประสบปัญหา ได้ย้ายฐานการผลิตไปที่ภาคตะวันออกมากขึ้น  ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการใช้น้ำจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ราว 283 ลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่า จะมีการใช้น้ำดิบเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 30%บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การจัดสรรน้ำให้แก่ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง การลดมลพิษทางน้ำ  และการพัฒนาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกจึงนำไปสู่การจัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้าน 3R ขึ้น

นายประพันธ์ กล่าวต่อว่า โครงการประกวดนวัตกรรม 3R ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะใหม่ ๆ ให้กับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ในการคิดค้นคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวคิดในการนำนวัตกรรมการใช้ให้น้อยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน้ำ (Reduce)  การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือ นวัตกรรม 3R นั่นเอง ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่นิสิต นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นนี้จะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเป็นโครงการต้นแบบของชุมชนในพื้นที่ตามแนวเส้นท่อน้ำดิบต่อไป 

ด้านนางศิริพร บุญโกย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โครงการประกวดนวัตกรรม 3R จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทีมละ 2-5 คน ได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 3R”  ทั้งนี้จะต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ สามารถนำไปผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศรางวัลประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 150,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นอีกมากมาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastwater.com