ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าสู้วิกฤตพลังงาน พนักงานทั่วประเทศพร้อมใจปรับพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าด้วยความรับผิดชอบ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าสู้วิกฤตพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยอาคารสำนักงานและสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศจะปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส พร้อมอนุโลมให้พนักงานธนาคารทั้งชาย-หญิงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 20,000 คน สวมเสื้อแขนสั้นโดยไม่ต้องสวมสูทหรือผูกเนคไทมาปฏิบัติงาน และลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน เช่น ในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการขึ้น-ลงอาคาร โดยใช้ลิฟต์โดยสารเท่าที่จำเป็น และช่วยกันลดการใช้น้ำเพื่อลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ธนาคารเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในครั้งนี้จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานได้ตามเป้าหมาย อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตพลังงานได้ด้วยดี