แสนสิริรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “มุมนมแม่” อสังหาฯ รายแรกต้นแบบใส่ใจคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “มุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๖” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีพระดำริให้ “โครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” เป็นหนึ่งใน “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายการจัดสวัสดิการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อันได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้น้อมนำพระดำริมาร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ “จัดตั้งมุมนมแม่” ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ปัจจุบัน “โครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” ได้แพร่หลายไปยังสถานประกอบกิจการที่สนใจและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน 906 แห่งทั่วประเทศ โดย บมจ. แสนสิริ นับเป็น บริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงรายเดียวที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ สถานประกอบกิจการที่ให้การสนับสนุนและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทั้งนี้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับยูนิเซฟประเทศไทย โดยมีนโยบายการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก และมีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก และ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน โดยการจัดพื้นที่และให้เวลากับพนักงานของแสนสิริในช่วงการกลับเข้าสู่การทำงานหลังคลอดบุตร เพื่อสนับสนุนให้แม่ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป แสนสิริได้สร้างห้องนมแม่ที่สำนักงานอาคารสิริภิญโญ และอาคารรัชต์ภาคย์ และโรงงานพรีคาสท์ เพื่อความสะดวกของพนักงานที่เป็นคุณแม่ได้มีห้องสำหรับเก็บน้ำนม โดยมีอุปกรณ์ และ สื่อสำหรับคุณแม่ที่ได้มาตรฐานจากคำแนะนำของยูนิเซฟประเทศไทย และ ศูนย์นมแม่

สำหรับกรณีที่พนักงานต้องนำบุตรมาเลี้ยงดูขณะทำงานเนื่องด้วยความจำเป็นบางประการ แสนสิริได้จัดสรรค์มุมเด็กที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กๆด้วยสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสดูแลบุตรของตนเองได้ รวมถึงคำนึงถึงความสะอาด กับอุปกรณ์ที่ออกแบบและจัดเตรียมมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ แสนสิริยังแสดงจุดยืนถึงการเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นมิตรกับเด็ก และสนับสนุนสิทธิเด็ก รวมถึงบุตรธิดาและครอบครัวของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งยูนิเซฟให้การสนับสนุนด้านคำแนะนำและแนวทางในการดำเนินการ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันสร้างสังคมธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กตลอดจนการจัดอบรมการดูแลเด็ก ในวัยต่างๆ และ สวัสดิการที่ส่งเสริมเด็ก และ เยาวชน ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งนี้ การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ให้มีรูปแบบชีวิตที่ลงตัวเพื่อให้เป็นจุดเริ่มของการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคต โดยมี นางอนงค์ลักษณ์ รัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ