องค์การแพลนจับมือซิตี้แบงก์ ต่อยอดธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรมตลาดนัดนักธุรกิจน้อย ส่งเสริมการออมและการเพิ่มมูลค่าเงินออมจากการลงทุนให้เด็กนักเรียน

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารการเงินและปลูกฝังจิตสำนึกรักการออมในหมู่เยาวชน ล่าสุด จัดโครงการตลาดนัดนักธุรกิจน้อย ซึ่งเป็นกิจกรรรมต่อยอดโครงการธนาคารโรงเรียน มุ่งส่งเสริมการออมและเพิ่มมูลค่าเงินออมในเด็กนักเรียนผ่านการลงทุนในโครงการธุรกิจขนาดเล็ก อันจะเป็นรากฐานที่ดีที่จะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยทางด้านการเงิน และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

นายดาเรน บัคลีย์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์ของมูลนิธิซิตี้ที่มุ่งมั่นในการโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่บุคคลและครอบครัวที่ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ เราจึงริเริ่มโครงการปลูกฝังให้เด็กไทยมีวินัยทางการเงินและรู้จักการออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิซิตี้กับองค์การแพลนฯ ในการสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียนให้กับ 4 โรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยพบว่าเยาวชนที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี เห็นได้จากจำนวนบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินออมของโรงเรียนมีมากถึง กว่า 1.5 ล้านบาท

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงเดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารการเงิน โดยได้จัดโครงการนักธุรกิจน้อย ซึ่งเป็นกิจกรรรมต่อยอดโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักวางแผนทางการเงินในขั้นที่สูงขึ้น และเรียนรู้ทักษะในการเพิ่มมูลค่าเงินออมจากการลงทุนผ่านโครงการธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง ซึ่งเราหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เยาวชนไทยกลุ่มนี้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย ในแง่ของการสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต” นายดาเรน กล่าว

สำหรับกิจกรรมตลาดนัดนักธุรกิจน้อย จะเป็นการนำเงินทุนที่ได้จากการออมไปลงทุนต่อยอดเพิ่มผลกำไรให้กับพวกเขาอีกต่อหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2555 ในโรงเรียนนำร่องที่มีเด็กนักเรียนรวมกันกว่า 1,500 คน จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียนวัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โดยมีการอบรมการวางแผนธุรกิจของตนเองจากองค์การแพลนฯ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมตัวทำธุรกิจและต้นทุนในการทำธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านการเงิน การประชาสัมพันธ์ และเทคนิคด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้สนุกกับการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และมีการทดลองทำธุรกิจจริง อีกทั้งยังมีการทดลองขายในสถานที่ต่างๆ ทำให้นักเรียนได้เข้าใจระบบธุรกิจอย่างถ่องแท้โดยมีคุณครูของแต่โรงเรียนร่วมเป็นที่ปรึกษาและดูแลนักเรียนอีกด้วย

ด้าน นางมหา คิวบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่า เราหวังว่าการต่อยอดโครงการธนาคารโรงเรียนด้วยกิจกรรมนักธุรกิจน้อย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การแพลนฯ และซิตี้แบงก์ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการออม และเพิ่มพูนทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคลของเยาวชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อันเป็นรากฐานที่ดีที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องที่เราจะขยายพื้นที่ในการจัดไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง อยุธยา ปทุมธานี เชียงรายและเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนกว่า 16 ล้านบาทใน 80 โรงเรียนภายใน 5 ปีข้างหน้านี้