กสิกรไทยผนึกพันธมิตรระดับโลก ดันธุรกิจครอบครัวไทยสู่สากล

กสิกรไทยเตรียมยกระดับธุรกิจครอบครัวไทยให้พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในเวทีโลก ล่าสุด ผนึกพันธมิตรศูนย์ธุรกิจครอบครัวระดับสากล IMD Global Family Business Center จากสวิตเซอร์แลนด์ให้ความรู้และเทคนิคการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ในการเป็นธนาคารหลักของธุรกิจครอบครัว

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ความแข็งแกร่งของธุรกิจครอบครัว (Family Business) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมีมูลค่าธุรกิจรวมประมาณ 28 ล้านล้านบาท จากมูลค่าธุรกิจรวมของประเทศทั้งหมด 39 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 72% ของระบบเศรษฐกิจ หากนับเฉพาะจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นธุรกิจครอบครัว หรือควบคุมกิจการโดยบุคคลในครอบครัว มีมากถึง 50.4%

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินกิจการโดยคนในครอบครัว อาทิ การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีเอกภาพ ที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจมากกว่าบริษัทที่มีระบบการตัดสินใจเป็นขั้นตอน รวมทั้งการที่บุคคลากรในธุรกิจครอบครัวมีความเป็นเจ้าของ (Entrepreneurship) ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าคิดกล้าทำนอกกรอบหรือกฎระเบียบมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจครอบครัวก็ยังมีความท้าทายที่เจ้าของกิจการและทายาทต้องตระหนักถึง และเรียนรู้แนวทางในการก้าวข้ามความท้าทายนั้นให้ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายของการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้ปัจจัยรอบด้าน อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน (AEC) การเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization) ที่ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมและช่วยเติมเต็มศักยภาพทางธุรกิจของลูกค้าด้วยองค์ความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้นำอันดับ 1 ในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าธุรกิจครอบครัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจครอบครัวไทยและการส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ล่าสุด ได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก คือ ศูนย์ธุรกิจครอบครัวระหว่างประเทศ สถาบัน IMD (IMD Global Family Business Center) ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและที่ปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัวมายาวนานกว่า 25 ปีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้จัดสอนหลักสูตรธุรกิจครอบครัวที่สอนต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวที่เป็นแบรนด์ระดับโลกมากมาย และสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจครอบครัวมาแล้วกว่า 2,000 ครอบครัว จากความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการจุดประกายให้ลูกค้านำเทคนิคเรื่องการบริหารธุรกิจครอบครัวระดับสากลไปปรับใช้ให้ธุรกิจครอบครัวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านศาสตราจารย์ โยอาคิม ชวาส ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัวระหว่างประเทศ สถาบัน IMD (IMD Global Family Business Center) เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทางศูนย์ฯ ได้จัดหลักสูตร Leading the Family Business สำหรับลูกค้าของธนาคารที่เป็นเจ้าของและทายาทธุรกิจครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองเทคนิคการบริหารงานจากธุรกิจครอบครัวชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมาก่อนโดยศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งอ้างอิงจากผลงานวิจัยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ Interactive workshop หรือจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาระดับโลกพร้อมกรณีศึกษาซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างใกล้ชิด และยังจัดกิจกรรมพาลูกค้าธุรกิจครอบครัวของธนาคารฯ ไปสัมผัสประสบการณ์ธุรกิจครอบครัวระดับโลก เยี่ยมชมธุรกิจจริงในต่างประเทศและพบปะพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจและทายาทธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในต่างแดน

ศาสตราจารย์ โยอาคิมได้ฝากข้อคิดถึงธุรกิจครอบครัวไทยว่ายังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ดังนั้น ควรเข้าใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่และคาดการณ์ถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดการปัญหาด้วยหลักและวิธีการที่ดี ก็จะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวมีระสิทธิภาพและสามารถสืบทอดธุรกิจต่อไปได้

นายธีรนันท์กล่าวในตอนท้ายถึงความร่วมมือกับสถาบัน IMD ในครั้งนี้ว่าการเรียนรู้ศาสตร์ของธุรกิจครอบครัวนั้นจะช่วยเติมเต็มให้การสื่อสารภายในครอบครัวเป็นไปได้ราบรื่นมากขึ้น รวมถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันของเจ้าของธุรกิจและทายาทจะสามารถปรับจูนกันได้อย่างลงตัว สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของตระกูลให้งอกเงยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถก้าวข้ามผ่านความท้าทายทางธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่เพียงในระดับประเทศ แต่ในระดับเวทีโลก ทั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจครอบครัวที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย18% มากกว่าบริษัทที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตเฉลี่ยตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่ 8-10%

ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในการเป็นผู้บุกเบิก KFAM Club เมื่อ 6 ปีก่อน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 250 ครอบครัว กว่า 550 คน ซึ่งลูกค้าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผนสืบทอดธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดความสำเร็จให้ลูกค้าธุรกิจครอบครัวก้าวไปสู่สากลได้อย่างยั่งยืน