กสิกรไทย แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและรองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม และนายทวี ธีระสุนทรวงศ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA – Finance, Money & Finance Markets, and International Business, จาก Columbia Business School, New York, สหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2533 ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทำหน้าที่ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สำนักงานสาขาสิงคโปร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทำหน้าที่ผู้จัดการภาค 2 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพาณิชยบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการและสินเชื่อพาณิชยธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA – Finance and Investment, The University of Texas at Austinสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2530 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ ปัจจุบันอายุ 47 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านสถิติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ