“เอออน ฮิววิท” ประกาศรางวัล “สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557”

บริษัท เอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประกาศรางวัลสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557 จากบริษัทชั้นนำจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย ดังนี้ (เรียงลำดับตามประเภทรางวัลและตามตัวอักษร)

Global winners in South East Asia 

 

DBS Group Holdings Limited

สิงคโปร์ 

Sime Darby Berhad

มาเลเซีย

Singapore Telecommunications Limited

สิงคโปร์

South East Asia winners

 

CP All Public Company Limited

ประเทศไทย

DBS Group Holdings Limited

สิงคโปร์ 

KASIKORNBANK PCL

ประเทศไทย

McThai Co., Ltd

ประเทศไทย

Sime Darby Berhad

มาเลเซีย

Singapore Telecommunications Limited

สิงคโปร์

Top MNCs* for Leaders South East Asia 

 

DHL Express Thailand

ประเทศไทย

Merck Ltd

ประเทศไทย

Special Recognition South East Asia

 

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS)

ประเทศไทย

PTT Exploration and Production Public Company Limited

ประเทศไทย

*Multi-National Companies

โครงการค้นหาสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยม ซึ่งจัดโดย บริษัท เอออน ฮิววิท นั้นเป็นการเฟ้นหาองค์กรที่มีแนวทางในการสร้างและพัฒนาผู้นำที่ดี และสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการประกวดครั้งนี้มีการจัดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับโลก

ในปีนี้บริษัทที่ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอิสระและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญ อาทิ องค์กรนั้นมีแนวทางที่ยอดเยี่ยมในการสร้างและพัฒนาผู้นำ มีการเชื่อมโยงและสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ในการสร้างผู้นำกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนผลลัพธ์ทางธุรกิจ

มร.เจเรมี แอนดรูลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอออน ฮิววิท ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้น่าประทับใจอย่างยิ่ง แต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการสร้างและพัฒนาผู้นำ และใช้เวลาในการพัฒนาความรู้และความสามารถผู้นำ อีกทั้งยังเข้าใจว่าต้องพัฒนาสิ่งใดบ้างที่จะทำให้องค์กรของตนแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ตลอดจนทราบว่าประสบการณ์การทำงานแบบใดที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กร”

“ตั้งแต่เราเริ่มต้นทำการศึกษาในปี 2544 ในปีนี้เราเห็นว่าองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการพัฒนาการสร้างผู้นำไปอีกขั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ สุดยอดองค์กรเหล่านี้มีผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น ความผูกพันของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น และการรักษาพนักงานระดับสูงให้อยู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” มร.เจเรมีกล่าว

การศึกษาของเอออน ฮิววิทพบว่าสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำอย่างยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความแตกต่างจากองค์กรโดยทั่วไป เพราะยึดถือหลักปฏิบัติ 6 ประการดังนี้

·  มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่กระบวนการ – สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมุ่งเน้นในการวัดผลความมีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาผู้นำ ผลการศึกษาพบว่า 50% ของสุดยอดองค์กรเหล่านี้วัดผลจากผลตอบแทนการลงทุนโครงการต่างๆเกี่ยวกับการสร้างผู้นำ ในขณะที่องค์กรโดยทั่วไปมีเพียง 15% ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

·  มุ่งสร้างผู้นำที่มีความผูกพัน ไม่ใช่แค่สำรวจความผูกพัน – ผู้นำส่วนใหญ่ในองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอัตราส่วนถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 20 ที่มีบทบาทสำคัญและสนับสนุนในเรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงาน เมื่อเทียบกับองค์กรทั่วไป นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเหล่านี้ในอัตราส่วนร้อยละ 60 มีการจัดทำแผนเพื่อยกระดับความผูกพันของทีมงานตนอย่างจริงจัง

·   มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่บริหารความหลากหลาย – เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ องค์กรที่มีความเป็นสุดยอดในการสร้างและพัฒนาผู้นำของเอออน ฮิววิทมีการดำเนินการในการบริหารความแตกต่างหลากหลายและการสร้างความมีส่วนร่วม โดยนำแนวคิดนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างผู้นำขององค์กร  ผู้บริหารของสุดยอดองค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่ในอัตราส่วนร้อยละ 60 จะรับผิดชอบในการสร้างทีมงานของตนให้มีการผสมผสานบุคลากรให้ความหลากหลายทั้งในด้านประสบการณ์ ความรู้ และพื้นฐานที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับองค์กรทั่วไปที่มีเพียงร้อยละ 16 % ที่ให้ความสำคัญในด้านนี้ นอกจากนี้ 80% ของสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมได้มุ่งเน้นหล่อหลอมความแตกต่างและสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม

·   มุ่งพัฒนาผู้นำ ไม่ใช่พัฒนาผู้ตาม – หนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้นำคือการพัฒนาผู้นำในอนาคต โดยผู้นำที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมนั้นมีความรับผิดชอบในการสร้างกลุ่มผู้นำในอนาคตให้มีศักยภาพและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กร องค์กรเหล่านี้มีความมั่นใจมากกว่าองค์กรทั่วไปถึงสองเท่า ว่ามีพนักงานที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและมีจำนวนเพียงพอในการสืบทอดในทุกตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร

·   ประเมินศักยภาพผู้นำในทุกมิติ – 70% ขององค์กรชั้นนำมีการค้นหาและประเมินศักยภาพความผู้นำของพนักงานในทุกระดับในองค์กร ในขณะที่ 39% ขององค์กรทั่วไปมุ่งเน้นในการประเมินเฉพาะผู้นำระดับสูงสุด การประเมินศักยภาพนี้ครอบคลุมถึงการประเมินประสบการณ์ ทักษะความสามารถ ค่านิยมที่สอดคล้องกับกับที่องค์กรคาดหวัง

·   มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า – นอกจากผู้นำในสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจแล้ว ยังเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา การพิจารณาด้านสังคมและเศรษฐกิจ การสนับสนุนด้านภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงมีความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภัส ศิริวรางกูร ผู้บริหารโครงการค้นหาสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ผู้บริหารของบรรดาสุดยอดองค์กรเหล่านี้มีความใส่ใจ และลงทุนในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการบริหารจัดการค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของตนเองมีเวทีให้พนักงานที่มีศักยภาพได้แสดงฝีมือ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่ และมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับการก้าวขึ้นมาสืบทอดในตำแหน่งสำคัญในองค์กรของตนเองได้อย่างไร้รอยต่อ ทุกวันนี้ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก องค์กรเหล่านี้ได้สร้างผู้นำให้มีความยืดหยุ่น ยอมรับในมุมมองความคิดที่แตกต่าง และสามารถผสานและดึงเอาจุดเด่นของแต่ละคนออกมาเป็นพลังความร่วมมือที่สามารถช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อความท้าทายของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“นอกจากนี้ความโดดเด่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการที่ซีอีโอ  คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาผู้นำขององค์กร อาทิเช่น โครงการการพัฒนาผู้นำต่างๆ เราภูมิใจเป็นอย่างมากกับการจัดงานในครั้งนี้ที่ประเทศไทย และได้มีโอกาสต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายที่มาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นางสาวนภัสกล่าว

เอออน ฮิววิท การค้นหาสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำอย่างยอดเยี่ยม มีการคัดเลือกไปแล้วในประเทศอินเดียและอเมริกาเหนือ (http://www.aon.com/human-capital-consulting/thought-leadership/leadership/aon-hewitt-top-companies-for-leaders-winners.jsp) และจะประกาศผู้ชนะสำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยใช้หลักการประกวดในแนวทางเดียวกัน และผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคดังกล่าว รวมกับองค์กรผู้ชนะจากยุโรปและลาตินอเมริกา จะถูกเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในการชิงชัยกันในระดับโลก