เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดโครงการ “To Be RPG Programmer” สานต่องานสร้างโปรแกรมเมอร์ ป้อนวงการไอที

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “To Be RPG Programmer by MSC Project” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งาน iSeries & AS/400e และการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา RPG เพื่อสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งนับเป็นโครงการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จในการสร้างบุคลากรโปรแกรมเมอร์ด้าน iSeries & AS/400e ให้กับบริษัทธุรกิจชั้นนำของประเทศมาแล้วหลายรุ่น

โครงการ “To Be RPG Programmer by MSC Project” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2558 สามารถ Download ใบสมัครได้จาก http://www.metrosystems.co.th  กรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน รวมทั้งชำระค่าลงทะเบียน 500 บาทด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “To Be RPG Programmer by MSC Project” จะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 28 ปี ผู้สมัครทุกท่านต้องเข้าอบรมความรู้พื้นฐานด้าน  iSeries & AS/400e  และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและตรวจร่างกายเพื่อเข้าอบรมในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 โดยจะเริ่มทำการอบรมในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-8 เมษายน 2558 ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

http://www.metrosystems.co.th/EN/Company/Documents/poster2015.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร.02-727-4929, 02-727-4037 อีเมล์ : education-400@metrosystems.co.th