เม็ดเงินโฆษณาปี 58 ทะลุ 1.22 แสนล้านบาท โตขึ้น 3% ทีวีดิจิตอลฟัน 2 หมื่นล้าน-ทีวีอนาล็อกครอง 5.7 หมื่นล้าน

จากการเปิดเผยของนีลเส็น ประเทศไทย พบว่า เม็ดเงินโฆษณาของทั้งปี  2558 มีมูลค่ารวม 122,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่ใช้งบไป 118,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.34%
 
แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อก 57,526 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2557 ใช้ไป 63,777 ล้านบาท  ลดลง 9.80 % และใช้ไปกับทีวีดิจิตอล 20,930 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นปีที่แล้ว ใช้ไป 12,349 ล้านบาท (งบโฆษณาทีวีดิจิตอลประเมินจากโฆษณาบน rate card ดังนั้นตัวเลขจริงอาจลดลงประมาณ 30%)
 
ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 6,055 ล้านบาท โดยเม็ดเงินโฆษณาของสื่อชนิดนี้ยังคงลดลงต่อเนื่อง ประมาณ 16.27% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งใช้ไป 7,232 ล้านบาท
 
ส่วนสื่อ ที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อวิทยุ 5,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16%  สื่อในโรงภาพยนต์ 5,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.05% สื่อนอกบ้าน 4,265  ล้านบาท 7.32% สื่อรถประจำทาง 4,478  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.44%  สื่ออินเทอร์เน็ต 1,058  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.37% (เฉพาะงบโฆษณาบนเว็บไซต์ ไม่รวม social media และอื่นๆ )
 
ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง  คือ หนังสือพิมพ์ 12,332 ล้านบาท ลดลง 6.45% นิตยสาร 4,227 ล้านบาท ลดลง 14.28%  สื่อณ.จุดขาย หรือ สื่อในห้างสรรพสินค้า 639  ล้านบาท  ลดลง 67.46