“แจส” ชี้แจง เหตุจ่ายค่าคลื่นไม่ทัน 21 มี.ค. พันธมิตรจากจีน ติดขออนุมัติหน่วยงานลงทุน เสร็จกลาง เม.ย.

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งจดหมายชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงสาเหตุที่แจสไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวน 72,000 ล้านบาท ไปจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 
 
เนื่องมาจาก ผู้ประกอบการรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน (ซึ่งสนใจร่วมลงทุนในแจสโมบาย และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาพาณิชย์แห่งใหญ่ของประเทศจีน) ติดข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน 2559 ไม่ทันกับกำหนดเวลา 90 วันตามที่ระบุในประกาศ กสทช. 
 
และสำนักงาน กสทช.ก็ไม่สามารถผ่อนปรน หรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาใดๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช.ดังกล่าวให้แก่แจสโมบายได้ จึงทำให้แจส โมบายไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวน 72,000 ล้านบาท มามอบให้กับสำนักงาน กสทช.ได้ทันตามกำหนดเวลา
 
ในส่วนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่แจสโมบายไม่ได้ไปขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ในครั้งนี้นั้น ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นว่า แจสโมบาย ต้องถูกริบเงินประกันการประมูล 644 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากแจสโมบายมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ตามข้อ 5.2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz และการถูกริบเงินก็ไม่ได้มีผลต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ