Decide & Conquer ตัดสินใจเพื่อชัยชนะ By Stephen P. Robbins (เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย)

การตัดสินใจเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ อาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียว บางครั้งอาจไม่ถูกต้อง หรือแม้จะตัดสินใจได้ถูกต้อง แต่อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเสมอไป ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยหลายพันชิ้นเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการตัดสินใจของคนและการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ มาย่อยให้อ่านง่าย เข้าใจ และเห็นภาพ ด้วยประสบการณ์การทำวิจัยและเขียนหนังสือเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงองค์กร มากว่า 30 ปี เขาตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เป็นคู่มือที่ปฏิบัติตามได้ง่าย โดยเน้นความสำคัญของ “กระบวนการตัดสินใจ” ที่ต้องเริ่มจากวิธีที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ปัญหา