Wisdom Daddy Taught Me รวยทรัพย์เพราะพ่อสอน By Suzanne Short (แปลโดย นลินี โสรณสุทธิ)

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เธอถูกปลูกฝังให้รู้จักออมเงินตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แต่ไม่ใช่การสอนให้เห็นเงินเป็นพระเจ้า แต่เป็นเพียงส่วนเสริมสร้างความมั่นคงและอิสรภาพให้กับชีวิตเท่านั้น คำสอน อุปนิสัย ทัศนคติ ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบิดา จึงหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่น อดทน และประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากสาระแบบ how-to แล้ว ยังอ่านเพลินและได้แง่คิดที่ดีมากมาย เหมาะสำหรับทั้งคนที่เป็น “พ่อแม่” และคนที่เป็น “ลูก”