APM กับ Organization Development

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา APM Group บริษัทผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) และการพัฒนาบุคลากร ได้จัดดินเนอร์ทอล์คฉลองครบรอบ 12 ปี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ โดยเชิญลูกค้าผู้ใช้บริการ ตลอดจนหุ้นส่วนธุรกิจ องค์กรต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศกว่า 200 ราย มาร่วมฟังอย่างคับคั่ง โดย อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท APM Group จำกัด ซึ่งคร่ำหวอดในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิ ชินคอร์ป TISCO และปูนซิเมนต์ไทย กล่าวถึงความสำคัญว่าเหตุใดองค์กรในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และทำแผนการพัฒนาองค์กร

โดยอธิบายว่า การพัฒนาองค์กร มี 2 ภาพ คือ องค์กรที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้แข่งขันได้ ซึ่งต้องดำเนินการในหลายด้าน ทั้ง Change Management, Organizational Redesign, และ Restructure กับอีกภาพหนึ่งคือ องค์กรที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว แต่ต้องการรักษาสถานภาพความแข็งแกร่งไว้ ถือเป็นการต่อยอด ไปสู่ทิศทางหรือความคาดหวังในอนาคต เช่น ต้องการเป็นที่หนึ่งในอาเซียน ต้องการครองตลาดมากขึ้นในเมืองไทย ซึ่งการให้บริการของ APM คือการเข้าไปตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ร่วมวางแผนการพัฒนาเพื่อให้องค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ

“การอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบันได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเคลื่อนที่ของทุนต่างประเทศที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันมีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ ธุรกิจจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างงานที่ต่ำลง พร้อมกับต้องการคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ Knowledge-based และ tech-based ยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรต้องปรับตัวให้ทัน ตัวอย่างเช่น Samsung ที่ประสบความสำเร็จเช่นปัจจุบันได้เพราะความเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับการตื่นตัวขององค์กรธุรกิจไทยในเรื่องนี้เริ่มปรากฏขึ้นภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540-2541 ซึ่งก่อนหน้านั้นลูกค้าของ APM ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในเมืองไทย การตื่นตัวของผู้บริหารไทยภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังกระจุกตัวอยู่เฉพาะในองค์กรที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และหัวก้าวหน้าเท่านั้น จนปัจจุบันลูกค้าด้าน OD ของ APM จึงเริ่มมีเข้ามามากขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 20% ที่เหลือคืองานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ของ APM นั้น ครอบคลุมหลายด้านด้วยกัน คือ การจัดทำโครงสร้างและกระบวนการ วางระบบภายในองค์กร, การประเมิน ตรวจสอบ และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร, การสร้างแบรนด์ขององค์กร, การสำรวจสภาพการทำงาน, การประเมินความรู้ความสามารถขององค์กร, การออกแบบองค์กร, การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร, ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, และที่ปรึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพฝ่ายขาย

นอกเหนือจากงานด้าน OD แล้ว APM เติบโตมาจากความเชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเป็นที่ปรึกษาการวางแผนฝึกอบรมของ HR ในองค์กรต่างๆ จุดแข็งประการหนึ่งของ APM ก็คือพันธมิตรที่เป็นสุดยอดในด้านต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะด้านที่ปรึกษาการพัฒนาบุคคลและองค์กร ได้แก่ American Management Association (AMA) ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีสาขาอยู่ทั่วโลก และร่วมมือกับ APM มากว่า 9 ปีแล้ว, Persona เป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีเครื่องมือ ความชำนาญด้าน Change Management และ Performance Improvement มากที่สุด, Root Learning เป็นองค์กรที่ปรึกษาขนาดใหญ่ ชำนาญด้าน Change Management, Extended DISC International เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากยุโรป, HRD Press เป็นผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เครื่องมือต่างๆ ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด, และ St. Aubin Haggerty & Associates Inc. จากอเมริกา มีชื่อด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

และล่าสุด APM ยังมีหุ้นส่วนธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมกำลังอีกรายหนึ่ง คือ MCP ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการก่อตั้งมานานกว่า 28 ปี มีผู้ใช้บริการทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยจะเข้ามาเสริมการให้บริการของ APM ในเมืองไทยในการบริการจัดฝึกอบรม และเครื่องมือต่างที่จำเป็นสำหรับงาน HR

ความเป็น APM ณ อายุ 12 ปี ในวันนี้คือ ธุรกิจที่ปรึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน มีความเป็น Tools Service Provider ที่ลูกค้าไม่ต้องไปหาจากหลายที่ โดยฝ่ายเทรนนิ่งของ AMA ในเมืองไทย APM เป็นที่หนึ่งของส่วนแบ่งตลาดด้าน Executive Development, Management/ Leadership Development ถือได้ว่า APM เติบโตเปลี่ยนผ่านจากการเป็น Training Provider มาเป็น Learning Solutions Provider อย่างเต็มตัว

Website

www.apmgroup.com