Oxford Word Power Dictionary

กระแสความนิยมใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจจัดพิมพ์หนังสือประเภทพจนานุกรม เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้นอกจากต้องการความสะดวกแล้ว การบริโภคสินค้าเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ทั้งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยของผู้ใช้ด้วย

แต่ล่าสุด มีการจัดพิมพ์พจนานุกรม Oxford Word Power Dictionary ฉบับสองภาษา (อังกฤษ-ไทย) ออกมา โดยสำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง ในเครือดวงกมล มีเป้าหมายเจาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก และขยายผลต่อเนื่องสู่กลุ่มอาจารย์ภาษาอังกฤษด้วย โดยพยายามนำเสนอลูกเล่นภายในเล่ม เพื่อตอกย้ำจุดอ่อนของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถสนองประโยชน์ใช้สอยบางด้านได้ อาทิ ภาพประกอบเพื่ออธิบายความหมายของคำให้ชัดเจนขึ้น ความหมายของคำในบริบทต่างๆ พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ข้อมูลและโครงสร้างทางไวยากรณ์ ตัวอย่างการใช้สำนวนภาษา (Idiom) ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับคำและสำนวนที่ใช้ต่างกันใน British English และ US English อีกทั้งยังเพิ่มเติมหน้าที่เป็นภาพประกอบสี่สีและแผนที่ ซึ่งเป็นการผนวกเอาลักษณะของสารานุกรมเข้ามาเสริมให้สะดวกต่อการใช้สอยมากขึ้นด้วย

เมื่อพิจารณาสนนราคาของพจนานุกรม Oxford Word Power Dictionary ที่ 395 บาท ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีราคาเริ่มต้นประมาณ 2,000 บาทขึ้นไป ประกอบกับคุณสมบัติที่สนองประโยชน์ใช้สอยได้หลายประการดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะครองส่วนแบ่งตลาดในส่วนนักศึกษาที่ไม่นิยมใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ และอาจดึงให้คนที่ใช้พนจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่หันไปใช้เล่มนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบอีกด้วย

Website : www.oup.com