SME “An Air”

“โรงเรียนนี้ เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย มีเพื่อนมากมายร่วมกิจกรรม ทางการตลาด” เป็นคำขวัญประจำโรงรียน SME

อันที่จริงโรงเรียน SME ก็คือ รายการ “พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขยายธุรกิจระหว่างประเทศ” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีอรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาฯและสิทธิพร ดาดาษ ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นโครงการ มาให้ความกระจ่าง

“กรมฯ มีการจัดอบรมหัวข้อต่างๆ มาตลอด แต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมไม่ค่อยเป็นกลุ่มกว้างขวาง ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งปีหนึ่งมีประมาณ 3-4 พันราย” อรจิตกล่าวถึงเหตุที่มาของรายการ และเพื่อ กระจายความรู้ให้ SME ทั่วประเทศ รวมถึงต่อยอดโครงการอื่น กรมฯ จึงมอบหมายให้บริษัท พีเพิลมีเดีย เป็นผู้ผลิตรายการ ซึ่งเป็น รายการสดออกอากาศทางช่อง 11 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.44-14.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.-20 ก.ค. 2547 ทั้งสิ้น 56 ตอน โดยเนื้อหาการสอนแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก คือการจัดการ การเงิน และการตลาด

รายการนี้อาจเปรียบเหมือนคลาสอบรมที่รับผู้เข้าอบรมได้ไม่จำกัด หรือ อาจเทียบได้กับการเรียนผ่านโทรศัพท์ของ มสธ. โดยมีคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ มาเป็นผู้สอน มีเอกสารประกอบการเรียนพร้อมให้ดาวน์โหลด และมีการประเมินผลเมื่อจบแต่ละหัวข้อ โดยข้อสอบจะถูกจัดส่งให้ถึงบ้าน แต่สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมฯ และหากผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์ก็จะได้วุฒิบัตรรับรอง ซึ่งนำไปต่อยอดเพื่อเข้าอบรมในโครงการอื่น หรือใช้เป็นเอกสารประกอบขอเงินกู้กับธนาคาร SME ได้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถซักถามวิทยากรในรายการผ่านทางโทรศัพท์และกรมฯ ก็ยังจัดให้ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญในวันอังคารและพฤหัสบดี ตลอดระยะเวลากว่าสองเดือนนี้ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างกลุ่ม (cluster) หรือเครือข่ายทางธุรกิจ “นอกจากเป็นการต่อยอดทางความรู้ ยังเป็นการต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วย” สิทธิพรรับรอง

Website : www.smeschool.com