Saturday, June 25, 2022
Home Tags การทำงานแบบไฮบริด

Tag: การทำงานแบบไฮบริด

กลับมาออฟฟิศ! 38% ของบริษัทในเอเชียต้องการให้พนักงานเข้าสำนักงาน “ทุกวัน”

CBRE สำรวจบริษัทในเอเชียแปซิฟิกกว่า 150 แห่ง พบว่า 38% ของบริษัทในเอเชียต้องการให้พนักงาน “กลับเข้าออฟฟิศ” ทุกวัน สถิตินี้เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน และต่างจากฝั่งสหรัฐฯ-ยุโรปที่มีบริษัทเพียง 5% ที่ต้องการให้พนักงานเข้าออฟฟิศทุกวัน เป็นสัญญาณที่ดีของตลาดอาคารสำนักงานเอเชียที่จะยังมีความต้องการต่อเนื่องหลัง COVID-19

57% ของบริษัททั่วโลกพบว่าออฟฟิศแบบ “ไฮบริด” ช่วยให้ประสิทธิภาพ “การทำงาน” ดีขึ้น

PwC สำรวจพบบริษัททั่วโลกเกินครึ่งเห็นว่า “การทำงาน” แบบ “ไฮบริด” ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ช่วยลดความหนาแน่นในออฟฟิศ และยังดำเนินธุรกิจต่อได้ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ขณะที่บริษัทไทยส่วนใหญ่เริ่มปรับออฟฟิศเป็นแบบไฮบริดแล้วเช่นกัน