เมธี จารุมณีโรจน์

เมธี จารุมณีโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (เทรดดิ้ง) ประเทศไทย จำกัดหนังสือแนะนำ The Game Changer
Concept Idea เป็นหนังสือที่ A.G. Lafley ซีอีโอของ P&G เขียนขึ้น และแนะให้กับผู้บริหารและทุกคนในองค์กรอ่าน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญที่บริษัทต้องการนำมาใช้เพื่อพลิกวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คำว่า “การคิดเชิงออกแบบ” สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหา และปรับมุมมองในการมองปัญหาต่างๆ ได้ กระบวนการทำงานในองค์กรจึงเปลี่ยนแปลงไป การคิดเชิงออกแบบสอนให้เราเรียนรู้ว่า ไม่ว่าอย่างไรเรายังคงมีโอกาสทางธุรกิจเสมอ หากเรารู้จักทำความเข้าใจลูกค้า พร้อมกับมองหาไอเดียสดใหม่ให้กับงานต้นแบบที่ยังต้องการการระดมสมองร่วมกับลูกค้าอยู่

เนื้อหา
อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสองวิธีการไว้ว่า โรงเรียนสอนธุรกิจมักสอนให้คิดแบบอุปนัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิสูจน์และสังเกตข้อเท็จจริง และการคิดแบบอนุมาน หรือการใช้ตรรกะและคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักฐานในอดีต ในทางกลับกัน โรงเรียนสอนการออกแบบจะสอนให้รู้จักคิดตั้งสมมติฐาน หรือจินตนาการถึงสิ่งที่น่าจะเป็น ซึ่งวิธีคิดแบบนี้จะช่วยเราให้คิดท้าทายกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และนำไปแปรเปลี่ยนเป็นไอเดียมากกว่าที่จะท้อแท้กับมัน