แบงก์หนีฝุ่นพิษ ไทยพาณิชย์-ธนชาตตามมาติดๆ ให้พนักงานท้อง-มีโรคประจำตัวทำงานที่บ้าน กรุงไทยให้หยุด 8 วัน ไม่ถือเป็นวันลา

หลังจากธนาคารกสิกรไทยออกประกาศในวันนี้ (31 มกราคม 2562) ให้พนักงานแนวทางดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM2.5) ในอากาศสูง และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ธนาคารให้พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562- 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้นั้น

ไทยพาณิชย์ให้ทำงานที่บ้านตั้งแต่ 1 ..เป็นต้นไป

ล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกแนวทางดูแลพนักงานในภาวะที่ต้องประสบกับฝุ่น PM2.5 ให้พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงฝุ่น หรือพนักงานที่มีบุตรต้องดูแลพิเศษ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อขอปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งให้พนักงานทราบต่อไป

ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ในการพิจารณาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า

กรุงไทยให้หยุด 1-8 ..ไม่ถือเป็นวันลา

ทางด้านธนาคารกรุงไทยออกประกาศแนวทางพนักงานตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ธนาคารจึงอนุมัติให้พนักงานที่มความเสียงได้รับผลกระทบ เช่น พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือ มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น สามารถหยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้การอนุญาตของพนักงาน ต้องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจธนาคาร และขอให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของพนักงานเป็นผู้พิจารณา โดยธนาคารกำหนดให้ลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

ธนชาติให้ทำงานที่บ้าน 1-5 ..

ทางด้านธนาคารธนชาต ได้ออกประกาศให้พนักงานที่อยู่รระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562.