“ธรรมศาสตร์” หนี “ดิสรัปต์” จับมือ “SkillLane” เปิดตัว TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เริ่มสิงหาคมนี้

การพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้แม้แต่การเรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนที่ห้องเรียนเสมอไป เหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับมือกับ “SkillLane” (สกิลเลน) เปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์

เริ่มนำร่องด้วย 2 หลักสูตรในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ได้แก่

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) 

ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิทัล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้งการวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ

2. หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) 

ออกแบบและพัฒนาตามความต้องการของงานในยุคปัจจุบัน ที่ปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน

ขณะเดียวกันในปี 2020 ได้เตรียมเปิดอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท Applied AI มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการพัฒนาอัลกอริทึมในด้านปัญญาประดิษฐ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างและการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ธรรมศาสตร์ระบุว่า จุดเด่นของหลักสูตร TUXSA คือ การเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ หรือต้องการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาโทที่มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับปริญญาโทที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัย

เนื้อหาของหลักสูตรถูกพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียน โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในสาขาอาชีพนั้น

และด้วยการเป็นหลักสูตรออนไลน์ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกผลสำเร็จทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองได้ถึง 4 รูปแบบคือ การเรียนเพื่อความรู้แต่ไม่เก็บหน่วยกิตการเรียนและสอบรายวิชาทางออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตและรับประกาศนียบัตรรายวิชา, การเรียนและสอบรายวิชาให้ครบ 18 หน่วยกิตเพื่อรับประกาศนียบัตรชุดวิชา

และสุดท้ายคือการเรียนปริญญาโทที่ต้องเรียน 30 หน่วยกิตพร้อมกับทำตามข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัยและข้อกำหนดหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้กำลังอยู่ในกระบวนการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัย.