Gen Z คิดอย่างไรกับการใช้ “GenAI” ช่วยทำงาน?

GenAI
“ดีลอยท์” สำรวจความเห็นกลุ่มพนักงาน Gen Z (*ปัจจุบันวัย 19-29 ปี) ใน 44 ประเทศ ต่อการมาถึงของ “GenAI” ว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและธุรกิจอย่างไร?

เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม Gen Z โดยเฉลี่ยกับกลุ่ม Gen Z ที่มีการใช้งาน GenAI เป็นประจำอยู่แล้ว พบว่า คนที่ใช้ GenAI เป็นประจำมักจะเห็นด้วยว่า “GenAI จะช่วยให้พัฒนาการทำงานและทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น”

แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่ม Gen Z ที่ใช้ GenAI ก็มักจะมีความกังวลมากกว่าคน Gen Z ทั่วไปว่า “GenAI จะเข้ามาดิสรัปต์ในตลาดงาน” ทำให้มีตำแหน่งงานน้อยลง อนาคตคนรุ่นต่อไปจะหางานยากขึ้น และทำให้คนกลุ่มนี้พยายามหางานที่มีโอกาสถูกแทนที่ด้วยระบบออโตเมชันน้อยกว่า

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 2024 Gen Z and Millenial Survey