แสนสิริ พาน้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “พี่พาน้องเที่ยว” โดยนำเยาวชนจากชุมชนพระรามเก้า ซึ่งอยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 40 คน เข้าชมฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการนำเสนอความรู้เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย