บ้านปูเผยโฉมเว็บไซต์ Thaienvi.net แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมครบวงจรของไทยสำหรับครูและนักเรียน

กรุงเทพฯ 9 พฤษภาคม 2548 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดทำ เว็บไซต์ “www.thaienvi.net” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรแห่งแรกของไทยสำหรับครูและนักเรียน ว่าได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา คาดว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งชุมนุมของครูและนักเรียน รวมถึงนักการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยอีกแหล่งหนึ่งภายในปีนี้

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เว็บไซต์ thaienvi.net นี้ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 6 เดือนก่อนเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้พัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของบริษัทฯ จุดเด่นของthaienvi.net อยู่ที่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรสำหรับครูและนักเรียน เพราะเนื้อหาหลักๆ ประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในหมวดต่างๆ ข้อมูลโครงการสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน เช่น คู่มือจัดกิจกรรมหรือค่ายสิ่งแวดล้อม คู่มือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงเกมส์และนิทานสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีเพิ่มเข้าไปเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดให้มีการเข้ามาใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ให้มากที่สุด”

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ได้แก่ การรวบรวมห้องเรียนธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้ครูและนักเรียนในละแวกใกล้เคียงสามารถเดินทางไปทัศนศึกษาได้ง่าย นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือครูแนะนำแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่คิดว่าสมควรได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้อีกด้วย

การจัดทำเว็บไซต์ thaienvi.net เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัท บ้านปูฯ ให้การสนับสนุน เพราะเล็งเห็นว่า การสร้างพื้นฐานความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนไทยเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีการดูแลรักษา อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนได้ ซึ่งแนวคิดของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของสถาบันสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ยังเป็นวิสัยทัศน์ที่บ้านปูฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยขยายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ ครู นักเรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดร.เมธา วงศ์จารุพรรณ หัวหน้าโครงการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า “เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับครูและนักเรียนที่สถาบันฯ ได้พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำมาบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการทำเว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับครูและนักเรียนในลักษณะเช่นนี้ ยังมีไม่มากนักในสังคมไทยปัจจุบัน การที่บริษัทบ้านปูฯ เล็งเห็นคุณค่าและให้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ครูและเยาวชน จึงเท่ากับเป็นการริเริ่มที่น่ายินดี ซึ่งหวังว่าจะมีภาคเอกชนรายอื่นๆ หันมาพิจารณาให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทฯ พลังงานชั้นแนวหน้าของไทยและเอเชีย ที่ดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตถ่านหินและพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตถ่านหินในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี จนถึงปัจจุบันบ้านปูฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซีย และจีนตามลำดับ (สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทบ้านปูฯ ได้ที่ www.banpu.co.th)