เอแบค รุกเปิดศูนย์ซิมบา (SIMBA) เพื่อหนุนเสริมศักยภาพธุรกิจและสังคมไทย

เป็นที่ประจักษ์ชัดในสถาบันการศึกษาชั้นนำสากลว่า การทำวิจัยเป็นหัวใจต่อการหล่อหลอมการเรียนการสอน งานวิจัย และความสนใจของสังคมเข้าด้วยกัน การทำวิจัยจึงนับเป็นทั้งการสร้างสรรค์และกระบวนการสื่อสารในองค์ความรู้แบบสหวิทยาการออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและประชาคมสากล

ดร. กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ ได้เปิดเผยว่า “โอกาสที่ ป.โท เอแบค สาขาบริหารธุรกิจ ย่างเข้าสู่ปีที่ 22 นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ ปี 2528 (ค.ศ. 1985) เราได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำวิจัย และได้ตั้งมั่นในปณิธาณที่จะสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งประทีปแห่งการค้นคว้า ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ของศาสตร์และศิลป์ในบริบทของวิทยาการและสังคมปัจจุบัน จึงได้ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพล์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดตั้งศูนย์วิจัย ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Social Innovation in Management and Business Analysis) โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 ทั้งนี้เพื่อรับใช้และบริการด้วยงานวิจัยที่เปี่ยมด้วยหลักวิชาเชิงวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผสานสหวิทยาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมธุรกิจการตลาด และการบริหารจัดการ”

ดร.กิตติ กล่าวต่อว่า ศูนย์วิจัยเอแบคแห่งนี้จักเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าวิจัยและเรียนรู้ร่วมกันแบบสหวิทยาการ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักธุรกิจ และกลุ่มผู้นำทางความคิด เพื่อต่างจักพัฒนาแนวความคิดและการปฏิบัติ ตลอดจนยุทธศาสตร์ และทางเลือกในการดำเนินกิจการใดๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และก่อคุณประโยชน์แก่สังคม บนพื้นฐานของจริยธรรม และคุณธรรมอันเป็นสากล

ในขณะที่ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจหรือศูนย์วิจัยเอแบคซิมบา กล่าวว่า เป้าหมายของศูนย์วิจัยเอแบคแห่งนี้ ประการแรกคือ จะเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม การจัดการ และธุรกิจการตลาดของประเทศและของโลก ประการที่สองจะเป็นศูนย์วิจัยผลิตผลงานเชิงวิชาการด้านยุทธศาสตร์ แนวคิด มโนทัศน์และกลยุทธใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสาธารณชนทั่วไป ประการที่สาม ศูนย์วิจัยแห่งนี้จะเป็นแหล่งค้นคว้าทำวิจัยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคม ด้านการจัดการ ด้านธุรกิจการตลาดและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ในเครือข่ายวิชาการทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย และประการสุดท้าย ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจจะเป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสำคัญของความรู้แบบสหวิทยาการของประเทศและของโลก

“เพื่อบรรรลุเป้าหมายดังกล่าว ศูนย์วิจัยแห่งนี้ได้ทำวิจัยบริการสังคม คณะบุคคล บริษัทธุรกิจเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐ ผลิตผลงานวิชาการด้านการวิจัยด้านสังคมธุรกิจและการตลาด จัดสร้างเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมทางสังคม ด้านการจัดการ ธุรกิจและการตลาดทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ฝึกอบรมคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปด้านการวิจัยทางสังคม ธุรกิจและการตลาด จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยนวัตกรรมทางสังคมธุรกิจและการตลาดและเผยแพร่ทั้งเชิงพาณิชย์โดยรับทุนสนับสนุนและให้เปล่าแก่กลุ่มลูกค้า ร่วมทำงานวิจัยอื่นๆ ของเครือข่ายวิชาการของประเทศและนานาชาติ ภารกิจอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการบริหารศูนย์เห็นสมควรร่วมกันในการศึกษาวิจัยเพื่อความดีส่วนรวมของประเทศ” ดร.นพดล กล่าว

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ศูนย์วิจัยเอแบคแห่งนี้มีจุดขายสำคัญคือ การตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยการบริการระบบฐานข้อมูลในโครงการวิจัยเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักสถิติ นักธุรกิจการตลาด กลุ่มผู้นำทางความคิดและประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถนำข้อมูลดิบของโครงการวิจัยสาธารณประโยชน์ไปทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ เพียงท่านติดต่อมายังฝ่ายฐานข้อมูลของศูนย์วิจัยฯ สมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการที่ศูนย์วิจัยฯ กำหนดขึ้น เช่น การเคารพในธรรมชาติของข้อมูล อ้างอิงแหล่งที่มาระบุกิตติกรรมประกาศ และใช้ข้อมูลในทางสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น

“นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยเอแบคแห่งนี้ยังมีบริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย (คลีนิคงานวิจัย) ซึ่งถือว่าเป็นอีกภารกิจสำคัญของศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ ครอบคลุมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดประเด็นการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวัด การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผลข้อมูล ซึ่งเป็นเสมือนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้กับสังคม โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ ขอใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงสมัครสมาชิกภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการของศูนย์วิจัยฯ” ผ.อ.ศูนย์วิจัยเอแบค กล่าว

หากท่านที่สนใจจะใช้บริการ ทางศูนย์วิจัยฯ ยินดีให้คำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร.02-719-1550 หรือ 02-719-1515 ต่อ 1315, 3524
http://www.abacsimba.com email : abacsimba@au.edu