โครงการ MK Young Creative Photo Contest 2007

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ผู้ดำเนินโครงการชวนชื่น และ สิรีนเฮ้าส์ ของเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย MK Young Creative Photo Contest 2007 ภายใต้หัวข้อ ครอบครัวพอเพียง เพื่อร่วมกันถ่ายทอดภาพแห่งความสุขและอบอุ่นของครอบครัวภายใต้คอนเซ็ปต์ “พอเพียง”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการถ่ายภาพแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามภายในครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกวด
: นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ผู้มีความรักในการถ่ายภาพ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
: เมษายน – มิถุนายน 2550

เงื่อนไขและกติกาการประกวด
– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมี “บ้านและสมาชิกในครอบครัว” เป็นองค์ประกอบหลัก
– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงถึงความอบอุ่นของครอบครัว โดยสื่อออกมาให้เห็นถึงความสุขภายใต้คอนเซ็ปต์ “พอเพียง”
– ตั้งชื่อภาพ และอธิบายถึงคอนเซ็ปต์ในการสื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจน โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังภาพ
– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ใช้เทคนิคพิเศษหรือการตัดต่อ
– ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาด 5×7 นิ้ว สี หรือ ขาว+ดำ
– จำกัดจำนวนในการส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ภาพต่อคน
– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
– ผลงานที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ สามารถนำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 40 คะแนน
• ความสวยงามและถูกต้องตามองค์ประกอบภาพ 40 ตะแนน
• ความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 20 คะแนน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.mk.co.th,
และสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ แฟกซ์ 02 9677770 หรือ E-Mail: ying_mandm@yahoo.com, tar_mandm@yahoo.com

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2550
ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 7 มิถุนายน 2550

ดูรายละเอียดการตัดสินได้ที่
www.mk.co.th