สัมมนา " ยุทธศาสตร์การลงทุนปี 51 "

ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ บลจ. อยุธยา จำกัด ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน และดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเผยกลยุทธ์การลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ในสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การลงทุนปี 51” โดยมี ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา และ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเข้าฟังคับคั่งกว่า 500 คน ในงานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors’ Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นประจำทุกเสาร์แรกของทุกเดือนต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2551