ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบระบบอีเลิร์นนิ่งแก่ม.ราชภัฏมหาสารคาม

คุณจิราพร คูสุวรรณ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และรศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป โดยทางสถาบันฯ ได้ติดตั้งระบบอีเลิร์นนิ่งแก่องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแล้วกว่า 140 แห่ง