กระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่ผลงานโครงการ MDICP 10+3: Together Ways To Success

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรและเผยแพร่ผลงานโครงการ MDICP 10+3: Together Ways To Success โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development To Improve Competitiveness Program – MDICP) หรือ MDICP 10+3 เป็นโครงการที่ผลักดันและกระตุ้นให้สถานประกอบการมีการพัฒนาในด้านระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบการให้ทัดเทียม และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล รวมถึงมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 24 มิ.ย. 2552 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต