กรมการแพทย์จับมือศูนย์กลางการแพทย์ชั้นนำ เปิดศูนย์บริการรักษาโรคตาครบวงจร

กรมการแพทย์จับมือศูนย์กลางการแพทย์ชั้นนำ แบงคอคเมดิเพล็กซ์ ครั้งแรกของความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์บริการรักษาโรคตาแบบครบวงจรระดับนานาชาติ “ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท” ณ แบงคอค เมดิเพล็กซ์ ต้นแบบศูนย์สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ระดับโลก ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างครบครัน มุ่งพัฒนาเป็นสถาบันจักษุวิทยาแห่งประเทศไทยและระดับนานาชาติ

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (UC) ทั้งประเทศในปี 2551มีสถานพยาบาลที่ให้บริการโรคตา ทั่วประเทศ จำนวน 187,221 ครั้ง โดยเขตที่บริการโรคตามากที่สุด คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 23.0 และภาคใต้ ร้อยละ 9.5 ซึ่งโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำที่เปิดให้บริการผู้ป่วยโรคตาในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากสถิติในปีงบประมาณพ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์สาขาจักษุมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่ง เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 10.7 ผู้ป่วยใน ร้อยละ 9.0 และผู้ป่วยส่งต่อ ร้อยละ 23.0 ส่งผลให้มีพื้นที่ให้บริการในแผนก ผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอ จนเกิดความแออัด ทำให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทั้งนี้ปัญหาอันดับหนึ่งของด้านจักษุวิทยาคือต้อกระจก ซึ่งผู้ป่วยต้อกระจกส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับการทำเลสิก ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย

จากสาเหตุดังกล่าว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา จำนวน 11 สาขา ได้แก่ 1)ต้อกระจก 2)ระจกตา 3)ต้อหิน 4)จอประสาทตา 5)ประสาทวิทยา 6)ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 7) จักษุวิทยาเด็กและตาเข 8)โรคยูเวีย 9)คลินิกสายตาเลือนราง 10)จักษุพยาธิวิทยา และ 11)เลสิก พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยจึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการ ด้วยการลงนามความร่วมมือกับ แบงคอค เมดิเพล็กซ์ (Bangkok Mediplex) ต้นแบบศูนย์สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ระดับโลก จัดตั้งศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center) ณ ศูนย์กลางการแพทย์แบงคอค เมดิเพล็กซ์ และยังจะเป็นต้นแบบศูนย์ Medical Hub กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสถาบันจักษุวิทยาแห่งประเทศไทยและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center) จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์สุขภาพที่ให้บริการด้านจักษุวิทยาโดยจะดูแล รักษาแก้ปัญหาดวงตาอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยการบริการระดับมาตรฐานสากลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสานกับเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมที่จะช่วยดูแลและแก้ปัญหาทางตาให้แก่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด โดยที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประฃารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิทแห่งนี้ จะให้บริการตรวจวินิจฉัยแบบครบวงจร การผ่าตัดรักษาดวงตาทั้งผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ (Major and Minor Eye Surgery) ได้แก่ การผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนกระจกตาสั่งเคราะห์ (Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation) การผ่าตัดแก้สายตามัวด้วยเลเซอร์ (LASIK and PRK) การผ่าตัดต้อหิน (Glaucoma Surgery) การผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้างดวงตาและรอบดวงตา (Oculoplastic Surgery) การผ่าตัดจอประสาทตา (Retinal Surgery) การบริการวัดแว่นและเลนส์สัมผัส (Eyeglasses and Contact Lens), (Corneal Transplantation) เป็นต้น โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 7 ภายในอาคารแบงคอค เมดิเพล็กซ์ (Bangkok Mediplex) ถนนสุขุมวิท 42 ติดสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ซึ่งผู้มาใช้บริการที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาที่ศูนย์โรคตานี้ ได้สะดวกสบายมากขึ้น ไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางไปถึงวัดไร่ขิง ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วันไร่ขิง) สาขาสุขุมวิทแห่งนี้ จะสามารถรองรับผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง” นายแพทย์ปานเนตร กล่าวในที่สุด

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของและผู้ดำเนินโครงการแบงคอค เมดิเพล็กซ์ ต้นแบบศูนย์สุขภาพ และ ไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่ให้บริการทางการแพทย์แบบทั่วไป แพทย์ทางเลือกและการแพทย์แบบองค์รวม ที่ผสานเทคโนโลยีอันนำสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแขนง เพื่อมอบบริการสุขภาพและไลฟสไตล์ภายใต้สถานที่นี้เพียงแห่งเดียว พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ศูนย์โรคตาฯ แห่งนี้ เป็นศูนย์โรคตาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาแก้ปัญหาด้านจักษุแก่ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยของเราได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง ในระยะเวลาที่เหมาะสมทันเวลา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรการแพทย์ที่มีจิตเมตตามุ่งมั่นให้การดูแลอย่างดีกับทุกคน สมดังที่มอบความไว้วางใจให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และเป็นศูนย์โรคตาที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมดังเป้าหมายและเจตนารมณ์ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข”