สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สนับสนุนร่างประมวลกฎหมายสรรพสามิตใหม่ ส่งเสริมความเป็นธรรม แต่ไม่ควรเพิ่มภาระผู้บริโภค

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยขานรับร่างประมวลกฎหมายสรรพสามิต ซึ่งรวบรวมและปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตที่ใช้มาเป็นเวลานาน พร้อมปรับวิธีคำนวณภาษีจากฐาน “ราคาหน้าโรงงาน” เป็น “ราคาขายปลีกแนะนำ” เชื่อจะช่วยสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ตลอดจนเป็นสากล สอดคล้องการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อย่างไรก็ดี รัฐควรต้องปรับอัตราภาษีลง ให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่สูงขึ้น เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระภาษีให้ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนในที่สุด

นายพรวุฒิ สารสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยชื่นชมกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังที่ได้เร่งผลักดันร่างประมวลกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่จนแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเร็ววันนี้  โดยตลอดขั้นตอนการพัฒนาร่างกฎหมายฉบับนี้ กรมสรรพสามิตได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความเห็นอย่างเปิดกว้าง  ถือเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ส่วนราชการต่างๆ ควรยึดเป็นแบบอย่างในการพัฒนากฎหมายอื่นๆ”  

นายพรวุฒิกล่าวต่อไปว่า “ส่วนในประเด็นที่กฎหมายฉบับนี้ จะปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จากเดิมที่เป็นฐานราคาหน้าโรงงานสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศและราคานำเข้า (ซีไอเอฟ)สำหรับสินค้านำเข้า มาเป็นฐานราคาขายปลีกแนะนำเหมือนกันทั้งหมดนั้น  สมาคมฯ เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และเชื่อว่าจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้นำเข้า เนื่องจากต้องเสียภาษีบนฐานเดียวกัน ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่ายกว่าเดิม สมาคมฯ จึงมีจุดยืนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนตามแนวทางนี้มาโดยตลอด”

นายพรวุฒิ กล่าวต่อไปว่า “อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเปลี่ยนมาใช้ฐานราคาขายปลีกแนะนำจะเท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่าฐานภาษี เพราะเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่งและค่าการตลาด เข้าไปในการคำนวณภาษีด้วย การปรับเปลี่ยนแต่เฉพาะฐานภาษีในแนวทางดังกล่าว โดยไม่ปรับอัตราภาษีลดลงจะเท่ากับเป็นการขึ้นภาษี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กรมสรรพสามิตได้หารือกับผู้ประกอบการไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนากฎหมายว่าการปรับเปลี่ยนนี้เป็นเพียงการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นธรรม มิได้มุ่งเพิ่มการจัดเก็บรายได้ นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการควบคุมราคาสินค้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคด้วย” 

ทั้งนี้ แม้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบนฐานว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยโดยกรมสรรพสามิต แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกจัดอยู่ในรายการสินค้าติดตามกำกับดูแลของกรมการค้าภายในเนื่องจากเป็นสินค้าที่ประชาชนนิยมบริโภคในวงกว้างและมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งผู้ประกอบการได้ถูกร้องขอให้ช่วยตรึงราคาจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่อง และการจะขยับขึ้นราคาแต่ละครั้งก็จะต้องแจ้งกรมการค้าภายในพร้อมส่งข้อมูลต้นทุนประกอบการพิจารณาก่อนทุกครั้ง  

“หลายปีที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้ามาโดยตลอด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชน ซึ่งสมาชิกสมาคมฯ ทุกรายก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่หากมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามแนวทางข้างต้น จนเท่ากับเป็นการขึ้นภาษีสรรพสามิตแล้ว  ผู้ประกอบการทุกคนก็คงต้องกลับมาพิจารณากันอีกครั้งว่าจะยังสามารถตรึงราคาต่อไปได้หรือไม่ และหากจำเป็นต้องขึ้นราคา ก็คงต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน แต่ที่สุดแล้วภาระก็จะมาตกอยู่กับประชาชนที่จะต้องซื้อเครื่องดื่มในราคาที่สูงขึ้น และจะทำให้ภาระค่าครองชีพต้องสูงขึ้นในที่สุด ซึ่งหากรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ ก็ขอให้พิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนฐานและอัตราภาษีให้ไม่เป็นการเพิ่มภาระภาษีด้วย” นายพรวุฒิกล่าวสรุป

เกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยวัตถุประสงค์มุ่งมั่นในการสร้างกลไกทางธุรกิจอันส่งผลกระทบต่อการะบวนการดำเนินงานร่วมกัน และเป็นกลไลในในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเอื้ออำนวยให้สมาชิกสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมี นายพรวุฒิ สารสิน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกร่วมเป็นกรรมการ

ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้แก่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) บริษัท โคคา-โคลา(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท โอสถสภา จำกัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท บางกอกแคน แมนนูเฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ฝาจีบ จำกัด(มหาชน) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรอสแพค อุตสาหกรรม จำกัด

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยได้ที่:
http://www.tba-thai.or.th/