บางกอกแอร์เวย์ส ดันลูกชายหมอเสริฐขึ้นนั่งเก้าอี้บริหารแทน

หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ดำเนินคดีกับ 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 2. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ 3. นางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) เจ้าของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท สั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน กรณีอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา ส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าของ ประกาศแต่งตั้งรองประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร แต่งตั้งนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเป็นบุตรชาย ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

พร้อมกับมีมติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นดังนี้ 1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล 4. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา ซึ่งนายประดิษฐ์และนายอนวัช เป็นผู้บริหารของ BA อยู่แล้ว โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ทั้งนี้ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และนางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน จะไม่ลงนามร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ


ข่าวเกี่ยวเนื่อง