“Social Distancing” กับการสร้าง Brand เพื่อให้เกิด “Social Movement”

ในภาวะที่ทั่วโลกร่วมกันต่อต้านและสู้กับ COVID-19 ทุกส่วนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และที่สำคัญคือการไม่เข้าไปในพื้นที่แออัด เว้นระยะห่าง Social Distancing และความตื่นตัวนี้เรา ก็จะเห็น Brand ต่างๆ ก็ตื่นตัวผ่าน Massage Brand ของตนเอง

สิ่งที่ปรากฏนี้เป็นสิ่งที่นำเอากระแสที่กำลังได้รับความนิยมแบบ Rapid change คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสะท้อนให้ Brand นั้นเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเพื่อให้เกิดแง่คิดในด้านดี การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจะมี

2 ส่วนคือ “Social Movement” กับ “Social Sanction”

Social Movement คือ การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีในสังคม เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การขับเคลื่อนในแง่ดี เป็นต้น

Social Sanction คือ กลไกชนิดหนึ่งของสังคมที่สังคมใช้เป็นบรรทัดฐานหรือเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมกดดันในทางลบ

เมื่อมองจากกรณี Social Distancing กับการสร้าง Brand จึงเชื่อมโยงให้เกิด Social Movement ในทางที่ดี และ Brand เหล่านั้นก็จะให้ความรู้สึกที่ดีต่อ Brand ด้วย ให้เกิดการยอมรับในแง่ที่ดี “Brand Perception”

การทำ Brand จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในตอนนี้ที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยอาศัยสิ่งที่ตกกระทบที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือปัจจัยภายนอก (External Environment) เพื่อให้เกิดภาพบวกในใน Brand นั้น

สำคัญ การทำ Brand ไม่ได้เป็นเรื่องแค่สีและโลโก้ แต่ต้องเป็นการสะท้อนตัวตน ของ Brand และให้เกิดการจดจำยอมรับ Perception ของแบรนด์นั้นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.