LINE MAN แจงการปรับระบบการคำนวณระยะทางการส่งอาหารใหม่

LINE MAN ปรับการคำนวณระยะทางในการจัดส่งอาหาร และสินค้าใหม่ จากแบบรัศมีเส้นตรง เป็นระยะทางจริง อาจกระทบบางร้านค้าทำให้ค่าส่งเพิ่มขึ้น เชื่อว่าเป็นผลดีในระยะยาว

จากกรณีที่มีการข้อร้องเรียนจากร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบการคำนวณระยะทางใหม่ จากเดิมเป็นระยะกระจัดเป็นระยะทางจริง ส่งผลให้ลูกค้าบางรายจ่ายค่าส่งอาหารเพิ่มขึ้น ทาง LINE MAN ได้ทำการชี้แจงว่ากรณีการปรับระบบการคำนวณใหม่ดังกล่าวนั้นมีเหตุผลเพื่อมุ่งสร้างการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

1.การปรับระบบการคำนวณระยะทางสำหรับร้านพันธมิตรประเภท GP จากเดิมเป็นระยะรัศมีเส้นตรงจากร้านอาหารไปยังจุดรับสินค้า (ระยะกระจัด) ที่ 0 – 6 กิโลเมตร ด้วยค่าส่งเริ่มต้น 10 บาท เป็นระยะทางจริง 0 – 8 กิโลเมตร คงราคาเริ่มต้น 10 บาทเท่าเดิม โดยหากเกินจากระยะทางนี้ก็จะเป็นการคำนวณบนระบบค่าส่งมาตรฐานเริ่มต้นที่ 55 บาท และเพิ่มขึ้น 7.2 บาทในกิโลเมตรต่อไป

การปรับระบบคำนวณดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการวิ่งรถระยะทางจริงให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานขับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรณีระยะทางระหว่างร้าน และจุดเป้าหมาย ที่ต้องขึ้นสะพาน ข้ามแม่น้ำ หรือต้องกลับรถไกล ซึ่งการคำนวณใหม่นี้จะสะท้อนต้นทุนบนการวิ่งระยะทางจริง และส่งผลให้เพิ่มจำนวนทริปในการรับงานของพนักงานขับเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน จากการที่พนักงานขับได้รับงานที่สอดคล้องกับระยะทางจริงที่ตนเองสามารถปฎิบัติงานได้

2. การปรับระบบคำนวณระยะทางใหม่นี้ มีการทดลองระบบในบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และจะทยอยปรับในพื้นที่ต่างๆ ตามลำดับ โดยจะมีผลหมดทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายในวันที่ 10 เมษายน