กรมโรงงานฯ คุมเข้ม จัดฝึกอบรมความปลอดภัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเรื่อง “มาตรการความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” เพื่อเผยแพร่ความรู้ การบริหารจัดการความปลอดภัยและมาตรการความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากคุณประกอบ เพชรรัตน์ และคุณประไพ นำธวัช จากบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้