พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ DMS UV 2009 DESIGN CONTEST

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประกวดผลงานการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกในระดับอุดมศึกษา โครงการ DMS UV 2009 DESIGN CONTEST การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต โดยครั้งนี้มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 44 ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยสมัยใหม่ ต้องการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งผลงานแต่ละชิ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดของเด็กไทยได้อย่างดี

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ถือเป็นวิกฤติทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างจริงจัง อีกทั้งกำหนดมาตรการเพื่อพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระลอกใหม่อีกด้วย ซึ่งสถาบันโรคทรวงอกได้ดำเนินการศึกษาหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ซึ่งได้พบว่าในช่วงที่มีการระบาด ปริมาณเชื้อโรคในอากาศจะมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เชื้อโรคจะวนเวียนอยู่ในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องตรวจโรคที่ติดเครื่องปรับอากาศ และเนื่องจากเครื่องกรองเชื้อโรคที่นิยมใช้กันอยู่ ไม่สามารถกรองเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ สถาบันโรคทรวงอกจึงได้นำเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยแสง
อัลตราไวโอเลตหรือแสงยูวี ซึ่งมีการประดิษฐ์ตั้งแต่ปี 2541 มาประยุกต์ใช้งานด้วยการนำเครื่องฆ่าเชื้อโรคฯ ไปติดตั้งบริเวณต่างๆ ซึ่งพบว่าสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้เป็นอย่างดี และการประกวดออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศซึ่งสถาบันโรคทรวงอกผลิตขึ้น จะทำให้เครื่องฆ่าเชื้อโรคฯ มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม เหมาะสมที่จะนำไปติดตั้ง ในสถานที่ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมีส่วนร่วมจากผลงานการออกแบบของเยาวชนไทยด้วย”

โดยการจัดประกวดออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยแสงยูวีครั้งนี้ ต้องการเน?น การใช?ความคิดสร?างสรรค์ในการออกแบบที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอด เพื่อนําไปผลิตจริงในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ DMS UV 2009 และสอดคล?องกับ

วิสัยทัศน์ของกรมการแพทย์ในการเป?นผู?นําทางวิชาการและเทคโนโลยี ทางการแพทย์?ระดับสากลที่สมคุณค?า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาส่งผลงานการออกแบบเครื่องฆ่าเชื้อโรคฯ ร่วมประกวดถึง 44 ผลงาน จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ

1. นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกุล นายแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

2. อาจารย์ ยศไกร ไทรทอง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อาจารย์ ปวิณ รุจิเกียรติกำจร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. คุณมนตรี นพคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและออกแบบ PAN HOME SOLUTION CO., LTD.

โดยผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน DMS RICE ทีม GREEN TREE 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนายธีรพัฒน์ จี้อาทิตย์ และนางสาววรางคณา กรเลิศวานิช ได้รับทุนการศึกษา 30,000.00 บาท พร?อมถ?วยรางวัลเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน LILDA ทีม JOBAE & Ms.FIAT จากเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มีนายภัทรพล มาสตูล, นายรัฐพล อนุชิตานุกูล และ นายหัฎฐากร กลับแก้ว ได้รับทุนการศึกษา 20,000.00 บาท พร?อมถ?วยรางวัลเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน GERM KILLER ทีม แล้ว… จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนายสุทธวรรธน์ จงศิริวัฒนกุล และนายสุกฤษฎิ์ ธนวิศาล
ได้รับทุนการศึกษา 10,000.00 บาท พร?อมถ?วยรางวัลเกียรติยศ