Saturday, November 27, 2021
Home Tags ไต้หวัน

Tag: ไต้หวัน

เฮดังๆ ไต้หวัน ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยอีก 1 ปี จนถึง 31 ส.ค. 61

กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศข่าว ไต้หวันต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี